Projekt Ziel 3|Cíl 3

 

Iniciativa historické tramvaje

 

Projekt:

Dne 2. dubna 2012 byla uzavřena kooperační smlouva mezi partnery projektu Ziel 3/Cíl 3 „Iniciativa historické tramvaje“. Cílem tohoto projektu je vyčerpání turistických potenciálů v česko-saském pohraničí, které souvisí s provozem historických tramvají. Vedle toho bude probíhat spolupráce partnerů projektu na rozličných úrovních, zejména při společných brigádách a opravách historických tramvají, výměně zkušeností, plánování a organizaci společných akcí v Liberci, Chemnitz a Bad Schandau a při tvorbě marketingové strategie.

V rámci projektu bude mj. opraven vůz č. 813 v Chemnitz.

Na těchto stránkách Vás budeme průběžně informovat o průběhu projektu a společných aktivitách všech partnerů.

Projekt „Iniciativa historické tramvaje“ je podporován po dobu 2 let z prostředků Evropské unie v rámci projektu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou. Celkový rozpočet projektu činí zhruba 430 000 Euro, realizace projektu je v období 01.01.2013 – 31.12.2014. Dílčí aktivity mezi jednotlivými projektovými partnery, zejména v rámci vytvořených kooperačních sítí budou pokračovat i po ukončení projektu.